Common Name: Midyim

Botanical Name: Austromyrtus dulcis v. coppertops
Country of Origin: Australia Bush Tucker

About this plant