Common Name: White Sapote

Botanical Name: Casimiroa edulis v. Lemon Gold
Country of Origin: Mexico

About this plant