Common Name: Feijoa

Botanical Name: Feijoa sellowlana
Country of Origin: southern Brazil

About this plant