Common Name: Jasmine Tea

Botanical Name: Jasminum jambhiri
Country of Origin: India to Southeast Asia

About this plant